MY Music Challenge: Kelly Clarkson vs. Sam Smith

Kelly Clarkson - "Love So Soft"


Sam Smith - "Too Good At Goodbyes"